การจัดการเรียนการสอน

สร้างโดย ศพด.บ้านกุดบง (จังหวัดหนองคาย)

ผู้จัดทำ นางสาวมยุรี ฤทธิรอน

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1.1, 2.4, 3.2            การอบรมหลักสูตร 3S คุณครูสามารถเชื่อมโยงมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กับ มาตรฐานสถานศึกษากับกิจกรรมประจำวัน ต่อการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุลเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัตือย่างมีความสุชการจัดบรรบาากาศที่เอิ้อต่อการเรีัยนร้ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัยและมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพความเป็นจริงและนำผลการประเมินพัฒนาพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงประสบการณ์และพัฒนาการเด็กและส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนการสอน สื่อที่เหมาะสมกับวัย และจัดครูให้เพียลพอกับชั้นเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณื สังคมและสติปัญญา และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาคือจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนให้เด็กสนใจในการเรียนของครูให้มากที่สุด และควรมีบริการสือเทคโนโลยีสารสนเทศให้เด็กเกิดการเรียนร้สนุกสนานในการเรียนในชั้นเรียนและมีความสุข

ที่มา : http://plkit.com/content.php?nid=8 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 8