การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กผ่านกิจกรรม one song hit ผ่านการเล่นพื้นบ้าน รี่ รี่ ข้าวสาร

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องคืราชัน (จังหวัดอุดรธานี)

ผู้จัดทำ นางดลนภา เชิงดี

มาตรฐานการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานที่ 1.4, 2.1, 2.3, 3.2ก, 3.2ข, 3.4ข, 3.5ข, 3.6ข            ศูนย์พัฒนานาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเล่นเกมการเล่นพื้นเมือง รี่ รี่ ข้าวสาร โดยบูรณาการผ่านการใช้เทคนิควิธีการสอน one song hit ซึ่งเป็นการใช้เพลงเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมโดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ ขั้นเตรียม - ครูแนะนำวิธีการและกติกาการเล่นเกมการเล่นพื้นเมือง รี่ รี่ ข้าวสาร –ครูสาธิตการเล่นเกมการเล่นพื้นเมือง รี่ รี่ ข้าวสาร ขั้นดำเนินกิจกรรม –ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมการเล่นพื้นเมือง รี่ รี่ ข้าวสาร ให้เด็กดู จนเด็กเข้าใจ -เด็กได้เล่นเกมการเล่นพื้นเมือง รี่ รี่ ข้าวสาร โดยใช้เพลงต่อวรรคสุดท้ายของเพลง รี่ รี่ ข้าวสาร คือเพลงที่โหวตกัน 1 เพลง ( โอ้ นั้นมันบักแตงโม โอ้ นั้นมันบักส้มโอ โอ้ นั้นคงเป็นบักพร้าวน้ำหอม ) -เด็กทุกคนร่วมร้องเพลง ขั้นสรุป –ครูและเด็กร่วมกันสนทนากิจกรรมว่าเด็กรู้สึกอย่างไรและให้เด็กออกมาแสดงความคิดเห็นให้ครูและเพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน –ครูบันทึกการพูด และการตอบคำถามของเด็กแต่ละคน

ที่มา : http://plkit.com/content.php?nid=7 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 7