การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยด้วยสื่อจากธรรมชาติ

สร้างโดย ศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ (จังหวัดบุรีรัมย์)

ผู้จัดทำ นางนิ่มนวล บุญมาก

มาตรฐานการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานที่ 2.1, 3.3ข            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมการเล่นด้วยของเล่นจากธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเด็กเกิดความสามัคคีในการเล่นสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบรูณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์และการเล่น (เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเล่นของเล่นธรรมชาติอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา)ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย(ครูจัดหาสื่อจากธรรมชาติปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็ก)มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.3ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.1ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย ตัวบ่งชี้ย่อย 3.3.2ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ ตามวัย ในการจัดกิจกรรมครูให้คำแนะนำและสาธิตการเล่นเพื่อให้เด็กเข้าใจ แล้วให้เด็กเล่นตาม ครูสังเกตพัฒนาการของเด็กในการเล่นและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

ที่มา : http://plkit.com/content.php?nid=6 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 6