จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

สร้างโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าสวนกล้วย (จังหวัดอุดรธานี)

ผู้จัดทำ น.ส.ประภา อินทะสร้อย

มาตรฐานการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานที่ 2.3, 3.5ข            การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มาตรฐานด้านที่2ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่2.3การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ครูผู้ดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (การเคลื่อนที่ของของเหลว(น้ำ))โดยครูได้ทำการผสมสีต่างๆลงไปในของเหลว(น้ำ) เพื่อให้เด็กสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของน้ำได้อย่างชัดเจน กิจกรรมวิทยาศาสตร์การทดลองนี้จะทำให้เด็กฝึกทักษะทางด้านการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถสรุปผลจากกิจกรรม โดยผ่านประสบการณ์ตรงในกิจกรรมที่เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กจะได้พัฒนาทางด้านสติปัญญา มาตรฐานที่3คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ เมื่อเด็กได้เรียนรู้กิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน มีพัฒนาการมทางสติปัญญา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์

ที่มา : http://plkit.com/content.php?nid=5 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 5