การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรม one song hit ผ่านการเล่นมอญซ่อนผ้า

สร้างโดย ศพด.บ้านโนนทองอินทร์ (จังหวัดอุดรธานี)

ผู้จัดทำ นางสาวนุชนาถ งามใจ

มาตรฐานการศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานที่ 1.4, 2.1, 2.3, 3.2ข, 3.3ข, 3.4ข, 3.5ข, 3.6ข            ศูนย์พัฒนานาเด็กเล็กบ้านโนนทองอินทร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเล่นมอญซ่อนผ้าโดยบูรณาการผ่านการใช้เทคนิควิธีการสอน one song hit ซึ่งเป้นการใช้เพลงเข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมโดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ ขั้นเตรียม - ครูแนะนำวิธีการและกติกาของการเล่นมอญซ่อนผ้า -ครูแนะนำการใช้เพลงที่เด็กๆรู้จักมาร้องหรือใช้แค่ท่อนที่ทุกๆคนรู้จักมาใช้ร้องต่อจากเพลงมอญซ่อนผ้า ขั้นดำเนินกิจกรรม -ครูให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมและให้เด็กๆนั่งลง -ครูสาธิตวิธีการเล่นให้เด็กเข้าใจ -เด็กได้เล่นมอญซ่อนผ้าโดยใช้เพลงที่ทุกคนเตรียมมาคนละ 1 เพลง -เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงและเป็นคนเลือกเพลงที่ตัวเองชอบคนละ 1 เพลง ขั้นสรุป -ครูสนทนากับเด็กถึงกิจกรรมที่ได้ทำว่าเด็กมีคววามรู้สึกอย่างไรและให้เด็กออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียน -ครูบันทึการสนมนาสักถามของเเด็กแต่ละคน จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงและการกล้าแสดงออกรู้จักการเป้นผู้นำและผู้ตามและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจากการได้ขยับร่างกายและการวิ่ง

ที่มา : http://plkit.com/content.php?nid=4 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 4